logo

فرهنگ حماسه

پرواز با آتش

به هر سه خلبان تأکید شد اگر مایل نیستند اجباری نیست و می‌توانند نیایند اما، آنها این عملیات را پذیرفتند...